close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوالات تست زیست در حد تیزهوشان وبالاتر
loading
برای حذف لودینگ کلیک کنید.
اطلاعات کاربری

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :

عضویت سریع عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
چگونه ما را پیدا کنید؟

شما می توانید ما را با نام کلاس دوم پرورش سرچ(جستجو)کنید

تبلیغات شما

نمونه سوالات تست زیست در حد تیزهوشان وبالاتر

نمونه سوالات تست زیست  در حد تیزهوشان وبالاتر

۱-کدام عبارت نادرست است؟

1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار اس

2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.

4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین 2)رنین 3)گاماگلوبولین 4)کازئین

3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

1)ساکارز 2)سلولز 3)گلیکوژن 4)نشاسته

4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

1)6 2)7 3)14 4)12

5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

1)پروتئین ها 2)چربی ها 3)نمک های معدنی 4)هیدرات های کربن

6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره 2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول 3)آسانی مصرف 4)دارا بودن انرژی زیادتر

7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPH نسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.

2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوع PH محیط مهم نیست.

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی 2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند

3)نوع واحد های ساختمانی 4)تعداد واحد های ساختمانی

با توجه به معادله ی زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

C6H12O6 + C6H12O6 <---مادهB---- C12H22O11 + H2O

A C D

9- ماده B از کدام گروه است؟

1) قند ساده 2) لیپید 3) اسید نوکلئیک 4) پروتئین

10- معادله از چه نوع است؟

1) سنتزآبدهی 2) اکسیداسیون گلوکز 3) هیدرولیز 4) تنفس هوازی

11-اگر ماده D به مقدار زیاد در سلول حاصل آید نامش را چه می گذارند؟

1) فرآورده متابولیسم 2) فعال کننده آنزیم 3) ذخیره غذایی 4) ماده دفعی

12- ماده C را چه می نامند؟ 1) دی ساکارید 2) مالتوز 3) ساکاروز 4) لاکتوز

13- علت اختصاصی بودن عمل آنزیم چیست ؟

1) نوع PH محیط 2) نوع آنزیم ترشح کننده 3) درشتی مولکول 4) شکل مولکول

15- دمای زیاد به این سبب باعث مرگ جانداران می شود که: 1) آنزیم ها را غیر فعال می کند.

2) تجزیه ی ترکیبات آلی را به همراه دارد . 3) مواد سمی ایجاد می شود. 4) PH بدن را تغییر می دهد.

16- انرژی مورد استفاده سلول از چه ماده ای تاً مین می شود؟

1) هیدرات های کربن 2) قندهای ساده 3) آدنوزین تری فسفات 4) تری گلیسریدها

17- کدام هیدرات کربن از گیاهان حاصل نمی آید؟

1) گلوکز 2) سلولز 3) گالاکتوز 4) نشاسته

18- هیدرات های کربن در درجه اول به کدام منظور در سلول مصرف می شود؟

1) ساختن پروتوپلاسم 2) تولید انرژی 3) ذخیره سازی غذا 4) تنظیم فعالیت های سلول

19- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژی ATP در سلول چیست؟

1) ADP 2) گلوکز 3) نشاسته 4) هر گونه قند

20- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حرکت 2) تولید گرما 3) سنتز مواد 4) تجزیه مواد

21- کدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟

1) فتوسنتز 2) متابولیسم 3) تنفس 4) تغذیه

22- کدام یک عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

1) نشاسته گلوکز 2) نشاسته مالتوز 3) گلیکوژن گلوکز 4) مالتوز فروکتوز

فصل 3

23- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته 2) مژه 3) غشای پلاسمایی 4) دهان سلولی

24- اگر در زیر میکروسکوپ اندازه ی واقعی یک نمونه 100 میکرون و اندازه ی تصویر 80 میلی متر باشد کدام یک مقیاس آن است؟

1)800/1 2)80/1 3)20/1 4) 40/1

25- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم 2) واکوئل مرکزی 3) کلروپلاست 4) سانتریول

26- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس 2) ماتریکس- سیتوپلاسم 3) سیتوپلاسم- استروما 4) ماتریکس- استروما

27- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری 2) ترشح آنزیم 3) جذب مایعات از محیط 4) مبادله مواد جامد بامحیط

28- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول 2) غشای پلاسمایی 3) میتوکندری 4) ریبوزوم

29- کدام یک از موارد زیر در خلاف جهت شیب غلظت صورت می گیرد؟

1) اسمز 2) انتشار تسهیل شده 3) انتشار ساده 4) انتقال فعال

30- کدام یک از اندامک های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبکه آندوپلاسمی 2) میتوکندری 3) دستگاه گلژی 4) لیزوزوم

32- ساخته شدن پروتئین ها از اسیدهای آمینه بر روی کدام بخش از سلول صورت می گیرد؟

1) دستگاه گلژی 2) میتوکندری 3) ریبوزوم 4) سانتریول

33- ترشح مواد توسط کدام یک از اندامک ها صورت می گیرد؟

1) پلاست ها 2) شبکه آندوپلاسمی 3) ریبوزوم 4) دستگاه گلژی

34- کدام یک از اندامک های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی 2) لیزوزوم 3) پلاست ها 4) واکوئل ها

35- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی 2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی 3) انتشار تسهیل شده 4) انتشار ساده

36- از ضمائم ذیل کدام بر روی شبکه آندوپلاسمی قرار دارد؟

1) ریبوزوم 2) لیزوزوم 3) سانتریول 4) میتوکندری

37- فشار اسمزی با کدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب 2) هرگونه محلول آب دار 3) محلول غلیظ 4) محیط داخل سلول

38- نمک از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی کننده به کار می رفته است زیرا این ماده در سلول باکتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد. 2) ایجاد مسمومیت می کند.

3) دستگاه آنزیمی را مختل می کند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

39- منشاً احتمالی ریبوزوم ها کدام است؟

1) هسته 2) کروموزوم 3) هستک 4) میتوکندری

40- کدام صحیح است؟

1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست. 2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.

3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد . 4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل کمتر می روند.

41- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده کدام اندامک است؟

1) لیزوزوم 2) واکوئل 3) شبکه آندوپلاسمی 4) غشای پلاسمایی

42- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی 2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها

3)پاره شدن غشای واکوئلی 4) فعالیت میکروب ها

43- گرم ترین اندام داخلی کبد است. پس در سلول های کبدی��� باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها 2) دستگاه گلژی 3) میتوکندری ها 4) لیزوزوم ها

44- کدام عامل در تعیین شکل سلول نقش بیشتری دارد؟

1) کار 2) حجم 3) ترکیبات درونی 4) محیط زیست

45- ساخته شدن ATP از ADP در داخل کدام یک صورت می گیرد؟

1) شبکه آندوپلاسمی 2) ریبوزوم 3) میتوکندری 4) دستگاه گلژی

46- اگر یک نمونه میکروسکوپی ۰/۵mmداشته باشد طول آن در میکروسکوپی با بزرگنمایی کلی 100 چقدر خواهد بود؟

1) mm 5/0 2) mm 5 3) mm 50 4) mm 500

47- تورژسانس در گیاهان هنگامی است که: 1) فشار اسمزی درون سلول کمتر از بیرون سلول است. 2) فشار اسمزی درون سلول بیشتر از بیرون سلول است.

3) سلول با انتقال فعال مقداری آب از دست بدهد . 4) فشار اسمزی بیرون و درون سلول برابر باشد.

48- کدام یک در سلول های مختلف فرق می کند؟

1) میتوکندری 2) ریبوزوم 3) DNA 4) گلژی

فصل 4

49- کدام یک عمل نوروگلیا نیست؟

1) تغذیه 2) عایق سازی 3) حفاظت 4) پاسخ به محرک

50- در کدام یک بافت پوششی از نوع استوانه ای یک لایه ای و در کدامیک سنگفرشی چند لایه ای است؟

1) مری � مویرگ 2) روده � مری 3) نفرون � پوست 4) اتاقک هوایی شش ها � نای

51- کدام سلول زیر فاقد واکوئل است؟

1)پارانشیم 2)اسکلرئید 3)کلرانشیم 4)هیچکدام

52- کدام یک در موردسلول ماهیچه قلبی صحیح نیست؟

1)چند هسته ای است 2)مخطط است 3)تک هسته ای است 4)موارد 1و2

54-کدام بافت ها ی گیاهی نقش مشابه بافت های غضروفی واسخوانی در جانوران دارند؟

1)تراکئیدها وکلرانشیم 2)کلرانشیم واسکلرئیدها 3)فیبرها وتراکئیدها 4)کلانشیم وفیبرها

55- اسکلرئید وفیبر به ترتیب جزء کدام سلول ها هستند؟

1)کلانشیم ،اسکلرانشیم 2)اسکلرانشیم ،پارانشیم 3)اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم 4)اسکلرانشیم ،کلانشیم

56- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا 2)ذرت 3)کاج 4)نخود

57-بافت های جانوری به این علت از بافت های گیاهی نرم ترند که:

1)سیتوپلاسم رقیق تری دارند. 2)تعداد سلول های کمتری دارند.

3)سلول هایشان کوچکتر است. 4)سلول هایشان دیواره اسکلتی ندارد.

58- گوناگون ترین سلول ها را در کجا می تون یافت؟

1)خون 2)ماهیچه 3)پوشش دهان 4)دیواره ی معده

59-انقیاض در کدام یک سریع تر صورت می گیرد؟

1)دیواره ی مری 2)دیواره ی معده 3)دیواره ی رگ 4)دیافراگم

60-بافت غده ای در واقع نوعی بافت ��� است؟

1)پوششی 2)پیوندی 3)مخاطی 4)مستقل

61-دفع مواد به صورت وزیکول چه نام دارد و در سلول های کدام بافت دیده می شود؟

1)فاگوسیتوز- سلول های ترشحی2)آندوسیتوز- بافت چربی3)اگزوسیتوز- بافت ترشحی 4)آندوسیتوز- بافت پیوندی

62- واکوئل ها در کدام یک از سلول های زیر تمایز یافته است؟

1)نورون 2)سلول کبدی 3)سلول بافت پارانشیم 4)سلول بافت چوب پنبه

63-در کدام گروه از بافت های زیر قرابت ساختمانی وجود دارد؟

1)پوششی- غده ای- پیوندی 2)پیوندی- غضروفی- استخوانی

3)پارانشیم- تراکئیدها- آوندها 4 )فیبر چوبی- فیبر سلولزی-تراکئیدها

64-آوندهای چوبی اصولاًبه کجا ختم می شوند؟

1)ساقه 2)برگ 3)گل 4)میوه

65-سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)قطر دیواره 2)زنده بودن 3)شکل ظاهری 4)محل پیدایش

66-مطمئن ترین راه تشخیص مقطع میکروسکوپی ساقه از ریشه کدام است؟

1)وضع استوار آوند ها 2)وجود تارهای کشنده 3)قطر استوانه مرکزی 4)وجود سبزینه

فصل 5

67- اگر رگ لنفی تنه دچار آسیب شود اختلال در جذب کدام ماده رخ می دهد؟

1) کلسترول 2) ویتامین B1 3) آلبومین 4) گلوکز

68- پروتئین بزاق که خاصیت آنزیمی ندارد کدام است؟

1) آمیلاز 2) پتیالین 3) لیزوزیم 4) موسین

69- کدام ماده زیر در کیموس معده وجود ندارد؟

1) پلی پپتید 2) اسید آمینه 3) اسید چرب 4) نشاسته

70- دستگاه گوارش گنجشک فاقد کدام بخش است؟

1) سنگدان 2) چینه دان 3) روده 4) کیسه های معده

71- چینه دان و سنگدان جزء کدام بخش از دستگاه گوارشی است؟

1) مری و مری 2) مری ومعده 3) معده و معده 4) معده و مری

72- تجزیه سلولزبیش تر در کدام بخش از دستگاه گوارش گاو صورت می گیرد؟

1) شیردان 2) سیرابی 3) هزارلا 4) نگاری

73- به طور معمول نوع تغذیه در دوزیستان نوزاد و بالغ به ترتیب کدام است؟

1) علفخوار- گوشتخوار 2) هردو علفخوار 3) گوشتخوار- همه چیز خوار 4) همه چیزخوار- گوشتخوار

74- رنین در کجا ترشح شده وبر چه ماده ای اثر می کند؟

1) معده- آلبومین تخم مرغ 2) معده- کازئین 3) دوازدهه- کازئین 4) دوازدهه- آلبومین تخم مرغ

75- دریچه پیلور در کجا قرار دارد؟ 1) بین معده و روده کوچک 2) بین مری و معده3) بین روده کوچک و روده بزرگ 4) بین روده بزرگ و راست روده

76- موسین چه نوع ماده ای است ونقش عمده آن در جانوران کدام است؟

1) گلیکولیپید- ضدعفونی کردن مجاری 2) گلیکوپروتئین- لغزندگی مجاری

3) گلیکولیپید- لغزندگی مجاری 4) گلیکوپروتئین- ضدعفونی مجاری

77- لایه های دیواره لوله گوارشی از داخل به خارج عبارتند از:

1) مخاطی � ماهیچه ای � پیوندی 2) پیوندی � مخاطی � ماهیچه ای

3) مخاطی � پیوندی � ماهیچه ای 4) پیوندی � ماهیچه ای � مخاطی

78- هر یک از مواد غذایی: یون ها � آب و اسیدهای آمینه در روده به ترتیب طبق کدام پدیده جذب می شوند؟

1)انتقال فعال � اسمز � انتشار 2) انتشار � انتشار � انتقال فعال

3) انتشار � اسمز � انتشار 4) انتقال فعال � اسمز � انتقال فعال

79- کدام یک به جذب قندهای ساده از سلول های پوششی مخاط روده کمک می کند؟

1) سدیم 2) پتاسیم 3) کلسیم 4) آمینواسیدها

80- فعالیت های تغذیه ای به کدام منظور صورت می گیرند؟

1) رشد و ترمیم 2) ماده سازی و رشد 3) کسب ماده و انرژی 4) متابولیسم

81- گیاه سبز نیترات را برای کدام منظور لازم دارد؟

1) نشاسته سازی 2) تنفس 3) پروتئین سازی 4) فتوسنتز

82- گیاهان مواد آلی را بیش تر به کدام صورت ذخیره می کنند؟

1) چربی 2) پروتئین 3) پلی ساکارید 4) گلوکز

83- کدام یک از جانوران علفخوار زیر قادر است به نحو مؤثرتر و بیش تر از فرآورده های حاصل از تخمیر گلوکز سود ببرد؟

1) اسب 2) فیل 3) قورباغه نوزاد 4) بز

84- در ترکیب کدام ماده موسین وجود دارد؟

1) بزاق 2) صفرا 3) پپسین 4) فاکتور داخلی معده

85- در هنگام افزودن رنین به شیر جهت ایجاد پنیر دمای شیر در چه حدودی باید باشد؟

1) 100 درجه سانتی گراد 2) حدود 70 درجه 3) حدود 37 درجه 4) حدود 15 درجه

86- بعد از صرف غذا چرا انجام فعالیت های شدید بدنی زیان بار است؟

1) ترشح شیره معده زیادتر از حد معمول می شود. 2) حرکات لوله گوارش تندتر از حدمعمول می شود.

3) عمل آنزیم ها کندتر ازحد معمول می شود . 4) جریان خون در لوله گوارش کاهش می یابد.

87- آنزیم ضد عفونی کننده دهان چه نام دارد؟

1) موسین 2) لیزوزیم 3) پتیالین 4) لیزوزوم

فصل 6

88- کدام یک جزء ظرفیت حیاتی نیست؟

1) هوای جاری 2) هوای ذخیره دمی 3) هوای ذخیره بازدمی 4) هوای باقیمانده

90- مرطوب بودن دائمی پوست بدن در کرم خاکی بیش تر به چه منظوی صورت گرفته است؟

1) دفع حرارت 2) سهولت حرکت 3) سهولت رشد 4) جذب اکسیژن

91- سطح مبادله گازها در دستگاه تنفسی جانوران ساکن خشکی به طور عموم از چه بافتی است و چه مشخصاتی دارد؟

1) پوششی- وسیع- نازک و مرطوب 2) پوششی ساده- مرطوب- وسیع و نازک

3) پیوندی- وسیع � نازک و مژکدار 4) پیوندی- نازک- پرخون ودارای مایع مخاطی

92- هرمولکول هموگلوبین چند اتم اکسیژن را حمل می کند؟

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8

93- کدام دسته از سلول های زیر در برابر کمبود اکسیژن حساس تر است؟

1) خون 2) ماهیچه 3) کبد 4) نخاع

94- کدام ماده در نقاط مرتفع عمل تنفس را تسهیل می کند؟

1) اریتروپویتین 2) رنین 3) کربنیک انیدراز 4) سورفاکتانت

95- اگر سطح داخلی کیسه ها ی هوایی مرطوب نباشد عمل انتقال گازها متوقف می شود زیرا:

1) سلول های جدار کیسه هوایی در PH خنثی عمل می کنند.

2) میان هوای داخل کیسه ها و آب اختلاف فشار برقرار می شود.

3) ماده غذایی لازم برای فعالیت به سلول های جداره نمی رسد.

4) اکسیژن به صورت محلول در آب قابل انتقال است.

96- مقدار حجم تنفسی در فردی با هوای جاری 5/0 لیتر و تعداد حرکات تنفس 12 بار در دقیقه چقدر است؟

1) 6 میلی لیتر 2) 60 لیتر 3) 600 میلی لیتر 4) 6000 میلی لیترنمایش اطلاعات این پست
نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
مرورگر های پیشنهادی ما
توجه

توجه این سایت و قالب این سایت توسط گروه کلاس دوم پرورش برنامه نویسی و به رزبلاگ ترجمه شده است پس هرگونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی خواهد شد

آمار سایت
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 32
کل نظرات : 4

آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاين

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 0
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 9
بازدید ماه : 24
بازدید سال : 24
بازدید کلی : 6,917
آی پی : 54.226.25.74
مرورگر :
سیستم عامل :
نظر سنجی
ایا از وضعیت کنونی سایت راضی هستید
دیگر امکانات


تا آغاز آزمون بهبود عملكرد مرحله دوم 09 روز و 21 ساعت و 15 دقیقه و 44 ثانیه زمان مانده است

پشتیبانی
مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود.

لینک دوستان پیوندهای روزانه
تمامی حقوق مطالب این سایت مربوط به همین سایت می باشد و کپی برداری به شدت پیگرد قانونی دارد. | طراح قالب: Moisrex