close
تبلیغات در اینترنت
سوالات المپیاد ریاضی
loading
برای حذف لودینگ کلیک کنید.
اطلاعات کاربری

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :

عضویت سریع عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
چگونه ما را پیدا کنید؟

شما می توانید ما را با نام کلاس دوم پرورش سرچ(جستجو)کنید

تبلیغات شما

سوالات المپیاد ریاضی

سوالات المپیاد ریاضی


 

2- مجموعه A={a,b,{a,b}}مفروض است کدام گزینه نادرست است ؟

الف: 

ب: 

ج:  

د: 

 

3- اگر  و { 3،2،1}= Aباشد مجموعه B کدامیک از موارد زیر می تواند باشد؟

الف:  {1،2}

ب: {}

ج:  {1،2،3}

د: {2،3}

 

4- حاصل عبارت  برابر است با:

الف:  2(ab)

ب:  4(ab)

ج:  

د: a۴

 

5 -  عدد 27n عبارتست از :

الف:  33n-۱            

ب:33n+۱

ج: 9n

د:273n+۱

 

6 – رقم یکان حاصل ضرب 5819 × 3 برابر است با :

الف: صفر

ب: 5

ج:  7

د:  3

 

7- اگر داشته باشیم  28 = a + b و 12  = a – b مقدار a برابر است با :

الف: 8

ب: 13

ج: 20

د: 18

 

8 – پس از %15 تخفیف کتابی را 17 تومان خریدیم قیمت روی جلد چند ریال است

الف: 20

ب: 23

ج: 200

د: 250

 

9 – کسر  به صورت درصد چگونه نوشته می شود ؟

الف: %5/37

ب: %24

ج: %5/42

د: %5/32

 

10 – مقدار عددی عبارت  به ازای 32  a و b = c کدام گزینه است ؟

الف: 21

ب: 23

ج:  3

د: 32

 

 11 – اگر 2- = a باشد در این صورت مقدار کدام گزینه از همه بزرگتر است ؟

الف:  a۲-۱

ب:  a۲+۲

ج: 2a+۲

د:  2a+۱-

 

12 – اگر طول خط پر رنگ را با توجه به شکل با d نشان دهیم کدامیک از رابطه های زیر مربوط به d خواهد بود ؟

الف: d = ۴x – y

ب: d = ۴x + ۲y

ج: d = ۴x + y

د:d = ۲x + ۲y

 

13 -  حاصل  کدامیک از موارد زیر است ؟

الف:  4+

ب:  4-

ج: 4

د: جذر ندارد

 

14 – حاصل برابر است با :

الف: 117

ب: 1053

ج:  

د: 

 

15 – عدد 4(233) برابر با کدام گزینه است ؟

الف: 5(241)

ب: 5(142)

ج: 5(43)

د: 5(24)

 

16 – حاصل جمع عدد 4 با عدد 4(1201) کدام  عدد می باشد .

الف: 4(1231)

ب: 4(1211)

ج:  4(1213)

د:4(1203)

 

17 – در عبارت مقابل مقدار x برابر است با: x(ا21)ا = 2(10011)

الف: 8

ب: 4

ج:  9

د: 5

 

18 – عددی در مبنای 4 بصورت و در مبنای 5 بصورت  نوشته شده است a و  b کدامند ؟

الف:  1 = b   و   2 = a

ب:  2 = b   و   1 = a

ج:  1 = b   و   0 = a

د: 0 = b   و   1 = a

 

19 – در تساوی 1 = 3+nا2 ۵ و مقدار n برابر است با :

الف:   3-

ب: 

ج: 

د: 

 

20 -  حاصل عبارت 54 × 8 + 54 × 17 به صورت عدد توان دار برابر است با :

الف: 56

ب:  54

ج:  1254

د: 754

 

21 – هزار میلیارد هزار ستاره برابر است با :

الف: 1012 

ب: 1015

ج: 1014

د: 1013

 

22 -  اگر 4 + d = ا3 - c = ا2 + b = ا1 - a باشد از چهار مقدار a و b و c و d کدامیک بزرگتر است ؟

الف: a

ب: b

ج: c

د: d

 

23 – 10کارگر کاری را در 20 روز تمام می کنند 20 کارگر نصف همان کار را در چند روز تمام می کنند؟

الف: 5

ب: 10

ج: 4

د: 15

 

24 – اگر  a یک عدد صحیح باشد شکل مخلوط  کدام است ؟

الف:

ب: 

ج:  

د: 

 

25 – اگر  باشد حاصل برابر است با :

الف:  

ب: 25

ج: 

د: 10

 

26 – مقدار عددی a۲ - ا1 به ازای 8- = a برابر است با :

الف: 65

ب: 65-

ج: 63- 

د:63

 

27 -  عددی به اضافه ی 18 دو برابر آن عدد است این عدد کدام است ؟

الف: 14

ب: 21

ج: 28

د: 36

 

28 -  از  کدام عدد برابر عدد 8 است ؟

الف:  90

ب: 45

ج:  60

د: 15

 

 

29 – ساده شده ی عبارت کدام است ؟

 

الف:   

ب: 

ج: 

د: 

 

30 – محیط شکل زیر به صورت یک عبارت جبری مساوی است با :

الف: 5 – 8a

ب: 5 + 8a

ج: 10 + 3a

د: 3 – 4a

 

31 – اگر از 4 برابر عددی 7 واحد کم کنیم حاصل آن دو واحد بیشتر از خودش می شود دو برابر آن عدد کدام است ؟

الف: 15 

ب: 8

ج: 6

د:  3

 

32 – اگر قطر مربعی ۶a باشد ،  مساحت این مربع چقدر است ؟

الف: ۳۶a۲

ب: ۱۲a۲

ج: ۶a۲

د: ۱۲a

 

33- شعاع دایره ای به اندازه 1سانتی متر افزایش می یابد نسبت محیط دایره جدید به قطر آن برابر است با

الف:

ب: 

ج: 

د: 2ذ

 

34 – در شکل مقابل اندازه زاویه x + y - a چند درجه است ؟

الف: 210

ب:  750

ج: 180 

د:200

 

35 – در هر صفحه همه خطهای عمود بر یک خط :

الف: بر هم عمودند

ب: موازیند

ج: از یک نقطه می گذرند 

د: به هم منطبقند

 

36 – در شکل مقابل دو دایره مساوی به شعاع R هستند طول نخی که دور آنها بسته شده است چقدر است ؟

الف: 

ب: 

ج: 

د: 

 

 37 _کدامیک از اشکال زیر بیش از یک محور تقارن دارند ؟

الف: مثلث متساوی الساقین

ب: ذوزنقه متساوی الساقین

ج: شش ضلعی منتظم

د: متوازی الاضلاع

 

38 – نقطه برخورد ارتفاعات مثلث قائم الزاویه کجا قرار دارد ؟

الف: داخل مثلث

ب: خارج مثلث

ج:  وسط وتر مثلث

د: روی راس زاویه قائمه

 

39 – در شکل مقابل اندازه A چند درجه است ؟

الف:  30

ب: 20

ج: 45

د:  10

 

 40 -  مجموعه چهار ضلعی هایی  که دو قطر آنها عمود منصف یکدیگرند کدامند

الف: مستطیلها

ب: متوازی الاضلاع

ج:  لوزی

د: ذوزنقه

 

41 – چهار ضلعی ABCD لوزی است و مثلث ADE و DHC بنابر چه حالتی با هم مساویند.

الف:  (زض ز)

ب:  وتر و یک ضلع

ج: وتر و یک زاویه تند

د: الف و ب

 

42 – اندازه ی  دو ضلع مجاور زاویه قائمه مثلثی  و متر می باشد مساحت مثلث می شود

الف: ۳m۲

ب: ۴m۲

ج: ۶m۲

د: ۱۲m۲

 

43 – در مثلثی اندازه ی یک ضلع 4 و اندازه ی ضلع دیگر 3 می باشد الزاماً اندازه ضلع سوم باید :

الف: 5 باشد

ب: عددی صحیح باشد

ج:  بیشتر از 4 باشد

د:  کمتر از 7 باشد و کمتر از 1

 

44 – در شکل مقابل  و  اندازه زاویه  برابر است با :

الف: 

ب: 

ج:  

د: 

 

45 – در عبارت A = ۱  مقدار A برابر است با :

الف:  

ب: 

ج: 

د: 

 

46 – حاصل عبارت مقابل کدام است :      = ( 7 – 4 ) ÷ [(2 × 4 - 1) 5 – 2-]3-

الف: 33-

ب: 33

ج: 49

د: 28

 

47 – حاصل عبارت   برابر است با :

الف: 

ب:  2

ج: 

د: 3

 

48 – کدام عبارت صحیح است ؟

الف: هر شکلی که لوزی باشد مربع هم هست

ب: هر شکلی که مستطیل باشد ذوزنقه هم هست

ج: هر شکلی که متوازی الاضلاع باشد لوزی هم هست

د: هر شکلی که لوزی باشد متوازی الاضلاع هم هست

 

49 – در مثلث قائم الزاویه ABC اندازه BC = ۶  می باشد نسبت  برابر است با

الف: 

ب: 

ج: 

د: 1

 

 50 – مساحت متوازی الاضلاع مقابل برابر است با :

الف: 60

ب: 75

ج: 120

د: 40

 

 

.

نمایش اطلاعات این پست
نظرات
این نظر توسط mohammad در تاریخ 1392/2/3 و 17:38 دقیقه ارسال شده است

خیلی خوبه


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
مرورگر های پیشنهادی ما
توجه

توجه این سایت و قالب این سایت توسط گروه کلاس دوم پرورش برنامه نویسی و به رزبلاگ ترجمه شده است پس هرگونه کپی برداری از سایت پیگرد قانونی خواهد شد

آمار سایت
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 32
کل نظرات : 4

آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاين

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 24
گوگل امروز : 0
گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 32
بازدید ماه : 47
بازدید سال : 47
بازدید کلی : 6,940
آی پی : 54.226.25.74
مرورگر :
سیستم عامل :
نظر سنجی
ایا از وضعیت کنونی سایت راضی هستید
دیگر امکانات


تا آغاز آزمون بهبود عملكرد مرحله دوم 09 روز و 21 ساعت و 15 دقیقه و 44 ثانیه زمان مانده است

پشتیبانی
مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود.

لینک دوستان پیوندهای روزانه
تمامی حقوق مطالب این سایت مربوط به همین سایت می باشد و کپی برداری به شدت پیگرد قانونی دارد. | طراح قالب: Moisrex